Regulamin sprzedaży i pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym HOLTUR Sp. z. o.o.

Featured - slides

Regulamin sprzedaży i pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym HOLTUR Sp. z. o.o.

1. Właścicielem obiektu Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. ulica Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg, KRS: 0000102167 prowadzony w IX Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie, wysokość kapitału zakładowego: 9 606 000 zł, NIP: 954-00-19-002, REGON: 272561578, tel. 94 307 06 06.

Sanatorium Uzdrowiskowe HOLTUR, składa się z budynku głównego i budynków mieszkalnych położonych w odległości do 360 metrów od budynku głównego.

Niniejszy regulamin określa sposób dokonywania i odwoływania rezerwacji, wpłaty zaliczki i jej zwrotu oraz wnoszenia opłaty za pobyt, a także określa zasady pobytu na terenie Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”

Usługi zakwaterowania oraz wszelkie inne usługi w Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” są świadczone na podstawie cennika. Cennik jest dostępny w recepcji Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” , a także na stronie internetowej www.holtur.pl .

Rezerwacja jest przyjmowana za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się na odległość, pisemnie, telefonicznie lub osobiście.

a) Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” po przyjęciu rezerwacji wysyła na adres podany przez kontrahenta potwierdzenie przyjęcia rezerwacji z wyliczoną ceną za miejsce w pokoju wybranej kategorii, oraz z informacją o kwocie zaliczki i sposobie jej wpłaty.

b) Wpłata zaliczki (30 % wartości pobytu) jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

c) Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji przez Recepcję Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” (telefonicznej bądź mailowej). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

d) Brak wpłaty zaliczki w określonym w potwierdzeniu rezerwacji terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

e) Rezygnację z pobytu przed wpłaceniem zaliczki można zgłaszać na tych samych zasadach co sposób dokonywania rezerwacji.

f) W przypadku odwołania rezerwacji po wpłaceniu zaliczki Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” wystawia korektę faktury VAT i wysyła na adres podany przez kontrahenta.

g) Zwrot zaliczki jest możliwy tylko w ramach następujących zasad:
– zwrot całości wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem pobytu,
– zwrot 50 % wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie od 60 do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu,
– brak zwrotu wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem świadczeń.

h)Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu bez zachowania zasad jak w pkt.1 ad. h) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

j)Opłata za pobyt (o ile umowa sporządzona na piśmie nie stanowi inaczej) jest pobierana z góry w dniu przyjazdu do Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”. Opłaty dokonuje się w recepcji opłacając pobyt gotówką lub kartą płatniczą albo kredytową. Za odpłatne usługi dodatkowe Gość reguluje opłaty na bieżąco.

k)Na rzecz Miasta Gminy Kołobrzeg każdy gość Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” jest zobowiązany wnieść gotówką opłatę uzdrowiskową w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.

2. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” nie udziela zwłoki w opłacie lub kredytu na pokrycie opłat za pobyt i za usługi dodatkowe.

3. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” zastrzega sobie prawo do rozliczenia pobytu Gościa w terminie 30 dni od dnia opuszczenia pokoju.

4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” w trakcie trwania pobytu nie jest zwracana wpłacona opłata za pobyt.

5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego ustalić tożsamość.

6.Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przybycia, do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu i obejmuje świadczenia dla danej kategorii pokoju opisane w cenniku pobytów Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” .

7. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

8. Gościem jest osoba fizyczna przebywająca na terenie Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” na podstawie dokonanej rezerwacji lub z innego tytułu prawnego zaakceptowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”.

9. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego osobistego użytku wyposażenie pokoju.

10. Opiekunem każdego Gościa jest recepcja Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” .

11. Miejsce w pokoju Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” wynajmowane jest na doby hotelowe.

12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu miejsca noclegowego zgodnie z rezerwacją.

13. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych.

14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren budynku głównego Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”.

15. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu lub innych środków działających w podobny sposób.

16.Zabrania się przechowywania materiałów niebezpiecznych, ładunków wybuchowych, broni i amunicji w pokojach Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”.

17. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.

18.W obiekcie zabronione jest:

a)zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej)

b) takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

c)Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

d)Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające, lub korzystające powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań

19. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” jest obiektem monitorowanym, a pracownicy ochrony są uprawnieni do interwencji w przypadku złamania niniejszego regulaminu lub obowiązującego powszechnie prawa.

20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach otwartego ognia, grzałek, żelazek elektrycznych lub podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

21. Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” może odmówić przyjęcia Gościa który w jakikolwiek sposób w trakcie poprzedniego pobytu naruszył regulamin Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” .

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa po uiszczeniu opłaty za przesyłkę. W przypadku braku takiej dyspozycji, Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur” przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące, po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy najmu miejsca w pokoju jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sanatorium Uzdrowiskowe „Holtur”.

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW KOŁOBRZEG-PODCZELE” jako wydzielona enklawa w nadmorskim pasie unikatowego lasu bukowego, zajmuje powierzchnię ponad 5 hektarów.
Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie morza – do plaży (ok. 600 m) prowadzi droga przez Park Krajobrazowy (park siedliskowy objęty ochrona programu Natura 2000) i rezerwat dzikiego ptactwa.

który pozwoli na najlepsze wykorzystanie leczniczych surowców naturalnych i potencjału pracowników ukierunkowanego na poprawę zdrowia oraz pełny relaks kuracjuszy w cichym i nadmorskim mikroklimacie Kołobrzeskiego Ekoparku Wschodniego.

Masaże lecznicze, fizykoterapia, elektroterapia,
balneoterapia, inhalacje, wodolecznictwo